Chore dziecko

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM OBOWIĄZUJĄCA W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU W DYDNI1. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe.

2. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

3. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat choroby (np. alergie pokarmowe, schorzenia wziewne, choroby serca itp.). Zgłoszenia wyłącznie w formie pisemnej z dołączonym zaświadczeniem lekarskim należy składać do dyrektora.

4. W przypadku choroby przewlekłej u dziecka na rodzicu spoczywa obowiązek przekazania nauczycielowi na piśmie szczegółowej i wyczerpującej informacji na temat choroby dziecka oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu.

5. W przypadku występowania chorób przewlekłych rodzic omawia z nauczycielem sposób udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowia np. sposób ułożenia dziecka, do czasu przyjazdu lekarza lub rodzica, zapewniając dziecku w miarę możliwości spokój i bezpieczeństwo.

6. W przypadku dziecka przewlekle chorego Rodzic lub prawny opiekun w formie oświadczenia wyraża zgodę na powiadomienie pogotowia ratunkowego w razie niebezpiecznego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka.

7. Rodzic powinien dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie o przebiegu choroby dziecka.

8. Nauczyciel w sali przedszkolnej w widocznym miejscu umieszcza numer telefonu do rodziców (prawnych opiekunów) dziecka przewlekle chorego.

9. W razie sytuacji spowodowanej pogorszeniem się stanu zdrowia dziecka nauczyciel powiadamia Dyrektora przedszkola, pogotowie ratunkowe i rodziców dziecka.

10. Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel zauważy objawy wskazujące na stan chorobowy, że dziecko nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach, wymaga fachowej opieki , lub naraża inne dzieci na zarażenia wówczas powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o konieczności odebrania dziecka z przedszkola.

11. Pracownicy przedszkola nie mogą podawać dzieciom żadnych leków i preparatów zdrowotnych.

12. Dyrektora sprawuje opiekę nad przedszkolną apteczką wyposażając ją w podstawowe środki medyczne.

13. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
14. Z procedurą „ Postępowanie z dzieckiem chorym” zostali zapoznani rodzice w dniu 6.10. 2011r . Potwierdzenie stanowi lista obecności rodziców na zebraniu ogólnym.

Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2011 r.

Przedszkolowo.pl logo