Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja
Samorządowego Przedszkola w Dydni
na lata 2010 – 2015
Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.09.168.1324 z póź. Zm.);
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.04.256.2572 ze zm);
Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. 09.04. 17).

Źródła opracowania koncepcji:
Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej zawarte w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana na podstawie wyników dotychczas sprawowanego nadzoru pedagogicznego, obserwacji, analizy dokumentów, wywiadów.

Podstawowe informacje o przedszkolu:
Nazwa przedszkola – Samorządowe Przedszkole w Dydni
Rok założenia – 2009
Adres – Dydnia 212, 36-204 Dydnia
Organ prowadzący – Gmina Dydnia
Organ Nadzorujący –Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Liczba oddziałów – 1
Liczba wychowanków – 25
Personel pedagogiczny – 2 nauczycielki,
Personel obsługowy – 2 pracowników
Zajęcia dodatkowe – religia, rytmika, korektywa, język angielski, zajęcia taneczne.

Baza przedszkola:. Mieści się w wolno stojącym budynku otoczonym ogrodem z wydzielonym placem zabaw dla dzieci
. W budynku przedszkola mieści się:
- sala dydaktyczna,
- sala ćwiczeń i zabaw ruchowych,
- szatnia dla dzieci,
- pomieszczenia administracyjno – gospodarcze.
Budynek i ogród wyposażone są w urządzenia i pomoce dydaktyczne odpowiadające normom bezpieczeństwa. Na bieżąco prowadzona jest kontrola stanu technicznego budynku i urządzeń oraz dokonywane są wszystkie, wymagane prawem, przeglądy i konserwacje.

Misja przedszkola:

Nasze przedszkole jest miejscem, w którym każde dziecko:
• Zostanie dobrze przygotowane do zdobywania dalszych szczebli edukacji
• Rozwinie swoje zdolności językowe poprzez naturalne „ zanurzanie” w język angielski
• Rozwinie swoje zainteresowania,
• Otworzy się na świat, inne kultury i języki, z którymi zetknie się podczas zajęć w przedszkolu
• Nauczy się samodzielności i społecznie akceptowanych zachowań, które będą niezbędne w podejmowaniu kontaktów z rówieśnikami i innymi ludźmi
• Zostanie wychowane w duchu wartości uniwersalnych i w poszanowaniu tradycji swojego regionu miejsca zamieszkania.
• Stanie się odpowiedzialne za zdrowie własne i stan naszego środowiska.

Cele ogólne, wynikające z przepisów prawa (rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym):

I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.
1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
II. Procesy zachodzące w przedszkolu.
1. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
2. W przedszkolu dba się o przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
1. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska w którym działa.
2. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
3. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki w których działa.
IV. Zarządzanie przedszkolem.
1. Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją.

Cele strategiczne przedszkola:

• Stworzenie, wspólnie z rodzicami, przyjaznego przedszkola, w którym każde dziecko, otoczone troskliwą opieką, będzie rozwijać swoje indywidualne zainteresowania i uzdolnienia, zdobywać wiedzę i umiejętności prowadzące do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.
• Doskonalenie umiejętności współżycia społecznego – kierowanie się odpowiedzialnością za siebie i innych, wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem (dotyczy dzieci, rodziców i pracowników).
• Stałe doskonalenie jakości pracy wychowawczo-dydaktycznej przez stosowanie nowatorskich metod, zgodnie z oczekiwaniem dzieci i rodziców.
• Podejmowanie współpracy ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
• Systematyczne podnoszenie poziomu bazy materialnej przedszkola.

Główne kierunki działań w zakresie pracy pedagogicznej:

• Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie sprawności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji szkolnej.
• Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności.
• Budowanie systemu wartości w celu umiejętnego dokonywania przez dzieci oceny co jest dobre a co złe.
• Kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach – nauka przyjmowania porażek, radzenia sobie ze stresem.
• Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych i stosowanie ich w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi.
• Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie w duchu szacunku i tolerancji dla odmienności innych ludzi.
• Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną – zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
• Budowanie dziecięcej wiedzy o środowisku społecznym, przyrodniczym i technicznym.
• Rozwijanie u dzieci umiejętności przekazywania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
• Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych, stymulowanie twórczej ekspresji słownej, muzycznej, ruchowej, plastycznej.
• Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
• Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.


Główne kierunki działań w zakresie doskonalenia kadry pedagogicznej:

• Poznawanie w ramach WDN najnowszych aktywnych metod pracy z dziećmi i stosowanie ich w codziennych działaniach wychowawczo-dydaktycznych.
• Aktywne uczestnictwo nauczycielek i specjalistów w WDN organizowanym zgodnie z rocznymi harmonogramami.
• Wspieranie nauczycielek w podejmowaniu doskonalenia na studiach podyplomowych.
• Wspólne planowanie i realizowanie działań w zakresie pracy nauczycielskich zespołów zadaniowych i ewaluacyjnych – aktywne uczestnictwo wszystkich członków rady pedagogicznej.
• Współpraca dyrektora, nauczycielek i specjalistów w tworzeniu atmosfery życzliwości, koleżeństwa, zgodnego współdziałania, wzajemnej pomocy i wsparcia w podnoszeniu poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

Główne kierunki działań w zakresie pracy organizacyjnej i administracyjno-gospodarczej:

• Zapewnienie pełnego bezpieczeństwa i warunków sanitarno-higienicznych w przedszkolu.
• Zapoznawanie pracowników i rodziców z aktualnymi przepisami prawa oświatowego oraz dokumentacją sporządzaną na ich podstawie.
• Przestrzeganie przez pracowników regulaminów i zarządzeń, zakresów obowiązków, racjonalne gospodarowanie mieniem.
• Podnoszenie jakości żywienia przez wzbogacanie i urozmaicanie jadłospisu.
• Doskonalenie zawodowe pracowników przez uczestnictwo w obligatoryjnych szkoleniach BHP oraz podnoszących kwalifikacje (np. kursy komputerowe, z zakresu żywienia itp.).
• Uzupełnianie wyposażenia przedszkola w nowoczesne urządzenia, sprzęt, zabawki, pomoce dydaktyczne, programy komputerowe itp.
• Przeprowadzanie remontów zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi.


Główne kierunki działań w zakresie współpracy z rodzicami:

• Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych poprzez
- informowanie o działaniach wychowawczo-dydaktycznych, wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i realizowanego programu, planowanych do realizacji w każdym miesiącu w poszczególnych oddziałach,
- rzetelne udzielanie informacji na temat rozwoju dziecka, jego zachowań i funkcjonowania w grupie rówieśników,
- przekazywanie informacji o wynikach diagnozy gotowości szkolnej dziecka,
- udzielanie przez nauczycielki i specjalistów porad i wskazówek dotyczących rozpoznawania przyczyn trudności dziecka oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy
• Współpraca w ramach wzbogacania bazy przedszkola i uatrakcyjniania pobytu dzieci
- finansowanie z funduszu Rady Rodziców zakupu materiałów i wyposażenia oddziałów, imprez i uroczystości oraz zajęć dodatkowych,
- zaopatrywanie dzieci przez rodziców w niezbędne materiały i przybory potrzebne do realizacji zadań programowych
- pomoc rodziców w pozyskiwaniu sponsorów,
- włączanie rodziców w organizację wycieczek, imprez i uroczystości przedszkolnych,
- angażowanie rodziców w różnorodne prace społeczne na rzecz całego przedszkola i poszczególnych oddziałów.
• Współdziałanie nauczycieli i specjalistów z rodzicami poprzez następujące formy kontaktów
- rozmowy indywidualne,
- zebrania ogólne i oddziałowe,
- konsultacje indywidualne w ramach dni otwartych,
- zajęcia otwarte dla rodziców,
- imprezy i uroczystości przedszkolne,
- kącik informacyjny dla rodziców w szatni przedszkola,
- strona internetowa.

Główne kierunki działań w zakresie współpracy ze środowiskiem:

Przedszkole współpracuje z instytucjami, mediami, służbami lokalnymi, placówkami oświatowymi, kulturalnymi, sportowymi. Celem tej współpracy jest:
- rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,
- prezentowanie ich umiejętności i osiągnięć,
- kształtowanie postaw społecznych,
- kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
- uatrakcyjnianie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej,
- poszerzanie kontaktów zawodowych kadry, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci,
- zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego,
- promocja przedszkola.
Działania promujące przedszkole w środowisku lokalnym obejmują:
- prezentowanie przez wszystkich pracowników życzliwej postawy wobec klientów przedszkola,
- upowszechnianie informacji o osiągnięciach wychowanków, różnorodnych imprezach i ważnych wydarzeniach w lokalnych mediach,
- uczestniczenie w konkursach i imprezach o zasięgu lokalnym,
- prowadzenie kroniki przedszkola,
- prowadzenie strony internetowej i kącików informacyjnych dla rodziców,
- dbałość o estetykę wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Dalsza praca nad koncepcją PP na lata 2010 -2015

Z koncepcją PP na lata 2010– 2015 zostają zapoznani wszyscy pracownicy i rodzice poprzez:
- przedstawienie podczas spotkania nauczycieli
- przedstawienie podczas posiedzenia Rady Rodziców
- wywieszenie w kąciku informacji dla rodziców w szatni przedszkola
- umieszczenie na stronie internetowej PP

Koncepcja jest podstawą do opracowania rocznego planu pracy przedszkola na każdy rok szkolny. Roczny plan pracy zawiera min. zadania do pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz sposoby ich realizacji, plan współpracy z rodzicami i środowiskiem, kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych.
Realizacja rocznego planu pracy podlega analizie i ocenie na półrocze i koniec każdego roku szkolnego.

Realizacja rocznych planów pracy przez 4 kolejne lata szkolne powinna zapewnić wykonanie wszystkich działań w kierunkach pracy przedszkola wymienionych w powyższej koncepcji. Na koniec roku szkolnego 2014/2015 zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza i ocena realizacji koncepcji PP na lata 2010 – 2015.


Przedszkolowo.pl logo