Programy i akcje

Samorządowe Przedszkole Dydni uczestniczy w różnorodnych akcjach i programach, które mają na celu edukację naszych wychowanków, promocję zdrowia i działań ekologicznych jak również wspomaganie osób potrzebujących.

GÓRA GROSZA- program organizowany przez Towarzystwo „Nasz Dom”. Polega on na zbiórce funduszy w dla najbardziej potrzebujących Domów dla Dzieci i Rodzinnych Domów Dziecka. Podstawowym celem akcji jest uświadomienie dzieciom, że najmniejsze monety zebrane w tak dużej liczbie mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji.

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM- kampania społeczna, rozpoczęta w czerwcu 2001 przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” (do roku 2005 działającą jako: Fundacja „ABCXXI – Program Zdrowia Emocjonalnego”), mająca na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego – oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. Fundacja przekonuje, że czytanie dziecku dla przyjemności – 20 minut dziennie. Codziennie! – jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość. Kampania „Cała Polska czyta dzieciom” (CPCD) zachęca rodziców, wychowawców i innych dorosłych, do codziennego, co najmniej 20-minutowego czytania dzieciom. Jednocześnie, Fundacja przypomina o potrzebie kontrolowania ilości i jakości programów telewizyjnych oraz gier komputerowych, które w życiu przeciętnego współczesnego dziecka zajmują więcej czasu niż szkoła.

ŚWIĘTO DRZEWA- program edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowany od 2003 roku, którego inauguracją jest ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku w październiku. Celem programu jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu, przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia skutków globalnego ocieplenia. Święto Drzewa od 10 lat integruje społeczności wokół inicjatyw lokalnych jak sadzenie drzew, zakładanie ogrodów, otaczanie opieką starych drzew, organizowanie festynów, wycieczek, konkursów i zbiórek makulatury. Ochrona i sadzenie drzew jest uniwersalnym przesłaniem dla każdego człowieka.W programie mogą uczestniczyć placówki oświatowe, samorządy, instytucje, organizacje społeczne, firmy i osoby indywidualne.

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE- Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. Program a na celu promowanie zdrowego stylu życia. Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie „wyrosła” z ogólnych założeń promocji zdrowia, rozwijanej przez Światową Organizację Zdrowia oraz z dorobku kilku międzynarodowych konferencji poświęconych szkolnej edukacji zdrowotnej. Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

MAMO, TATO, WOLĘ WODĘ! - Program edukacyjny „Mamo, Tato, wolę wodę!” został zainicjowany przez Żywiec Zdrój S.A. w 2009 roku, w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Od samego początku partnerami merytorycznymi „Mamo, Tato, wolę wodę!” są Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka. Dzięki materiałom edukacyjnym opracowanym przez ekspertów, setki tysięcy przedszkolaków, poprzez zabawę poznało fascynujący świat wody. Podczas zajęć dzieci miały okazję poznać zasady zdrowego życia, poszerzyć swoją wiedzę na temat roli wody w przyrodzie oraz dowiedzieć się więcej o jej właściwościach, zastosowaniach i sposobach oszczędzania.

ZBIERAJ MAKULATURĘ, RATUJ KONIE- to próba zmiany postaw człowieka do otaczającego go świata, a szczególnie kurczących się zasobów naturalnych planety, a także pobudzanie wrażliwości na los zwierząt i naturalną chęć pomocy słabszym. Konie, dla których szukamy domu adopcyjnego, często przez całe życie ciężko pracowały w gospodarstwie lub w lesie. Są wśród nich takie, którym brakowało ciepłej stajni, dobrej opieki weterynaryjnej, a nawet jedzenia. Dzięki zaangażowaniu w zbiórkę makulatury dzieci, młodzieży, rodziców i społeczności lokalnych, a także firm, ratujemy kolejne konie, które znajdują nowy dom i opiekę.

ZBIERAJ KARTRIDŻE, RATUJ KONIE- program polega na zbiórce zużytych kartridży i tonerów do drukarek. Są one przekazane firmie Green Project, która zajmuje się recyklingiem, dzięki czemu nie będą zanieczyszczały środowiska naturalnego.
Ze środków uzyskanych z recyklingu Klub Gaja przeprowadzi akcje ratowania koni przeznaczonych na rzeź, chorych lub porzuconych.

ZBIÓRKA BATERII- zbiórka we współpracy z Organizacją Odzysku Reba, która zajmuje się zbiórką i odzyskiem baterii oraz akumulatorów przenośnych. Do zbiórki baterii może przyłączyć się każda placówka oświatowa lub wychowawcza. Dzięki zbiórce nie tylko można pomóc środowisku naturalnemu, ale również otrzymać nagrody.

NAKRĘTKA NADZIEI- Organizatorami akcji zbierania nakrętek jest Fundacja Czas Nadziei i Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku. Dochód ze zbiórki nakrętek przekazywany jest dla chorych dzieci.

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY- ” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla rodziców i wiele innych ekologicznych działań

SZKOŁA W RUCHU- ogólnopolska akcja Ministra Edukacji Narodowej, która ma na celu zachęcanie uczniów szkół /przedszkoli do uczestnictwa we wszystkich proponowanych zajęciach ruchowych oraz do aktywnego wypoczynku.

KLUCZ DO UCZENIA SIĘ (część I Matematyka)- program stworzony przez Galinę Dolya I Nikolaia Veraksa. Oparty jest on na podejściu Wygotskiego do wczesnego rozwoju dziecka. Rozpoczyna się nie od bezmyślnego liczenia, ale od rozumienia zależności matematycznych więcej, mniej , równe. Dziecko, które nie zna liczb uczy się relacji ilościowych, porównując przedmioty pod względem ich wielkości. Dziecko porównuje dwie grupy elementów, najpierw bezpośrednio, dotykając I przesuwając konkretne przedmioty, a następnie pośrednio, na podstawie modeli wizualnych, które przekazują nie tylko konkretną, ale także uogólnioną informację oraz rozwijają myślenie abstrakcyjne.

WIARYGODNE PRZEDSZKOLE- program ten ma na celu wyróżnić najlepsze przedszkola w całej Polsce, które dzięki właściwemu poziomowi dydaktyczno- opiekunczemu, osiągają bardzo dobre wyniki w edukacji. Udział w programie jest potwierdzeniem tego, że przedszkole posiada właściwą infrastrukturę i gwarantuje wysoki poziom wychowawczy. Aby otrzymać wyróżnienie w programie przedszkole musi osiągnąć wysokie standardy dydaktyczne, wychowawcze oraz zapewniać bezpieczeństwo dzieciom na najwyższym poziomie jak również uzyskać wysokie oceny we wszystkich wymaganiach wobec szkół i placówek w ramach ewaluacji.

BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE- program skierowany jest zarówno do dzieci jak i do rodziców, pracowników przedszkola oraz różnych instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. Powstał na bazie doświadczeń w pracy dydaktyczno- wychowawczej, w oparciu o literaturę oraz współpracę z rodzicami i środowiskiem. Realizacja zadań wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego wymaga od nauczyciela podejmowania działań wspomagających rozwój dziecka zarówno w sferze fizycznej, emocjonalnej jak też umysłowej i społecznej.W każdym przedszkolu bezpieczeństwo dzieci było, jest i będzie najistotniejszą sprawą. Zdrowie, życie i bezpieczeństwo dzieci stanowi wartość o którą troszczą się wspólnie rodzice, nauczyciele a także różnego typu organizacje. Aby właściwie przygotować dziecko do roli pieszego czy pasażera należy w nim wyzwalać umiejętność współżycia z ludźmi (życzliwość, zrozumienie i poszanowanie potrzeb innych), zdolność kierowania i podporządkowania w zależności od sytuacji, słuchania poleceń, wdrażania do utrzymywania porządku, troszczenia się o słabszych, rozwijania refleksu oraz koncentracji.
Przedszkolowo.pl logo