STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W DYDNI

STATUT
SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W DYDNI
NAZWA PRZEDSZKOLA
§ 1
1. Przedszkole nosi nazwę: Samorządowe Przedszkole w Dydni.
§ 2
1. Samorządowe Przedszkole w Dydni jest przedszkolem publicznym.
§ 3
1. Siedziba przedszkola znajduje się w budynku nr 212.
§ 4
2. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Dydnia. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.
§ 5
1. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu na wszystkich pieczęciach i stemplach placówki:
Samorządowe Przedszkole
W Dydni
36- 204 Dydnia
§ 6
1. Przedszkole jest placówką publiczną, która :
a) Prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
- podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 7.30 - 12.30.
b) Przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
c) Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§ 7
1. Przedszkole realizuje zadania i cele określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności w Rozporządzeniu MEN z dnia 23.12.2008 r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. nr 4, poz. 17 z 15.01.2009 r)
2. Celem przedszkola jest:
a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności
intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
b) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach,
d) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
e) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
f) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
g) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
h) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności
wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
i) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy
rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
j) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,
k) kształtowanie umiejętności językowych poprzez naukę w systemie dwujęzycznym
3. Przedszkole realizuje zadania wynikające z powyższych celów:
a) wspomaga indywidualny rozwój dziecka,
b) udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
c) otacza szczególną opieką dzieci niepełnosprawne
d) zapewnia opiekę dzieciom odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
e) współdziała z rodziną (opiekunami) poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,
f) zaspokaja potrzeby dzieci z problemami oraz dzieci wyróżniających się uzdolnieniami i zainteresowaniami,
g) na wniosek zainteresowanych rodziców (opiekunów) przedszkole zapewnia dzieciom możliwość korzystania z zajęć dodatkowych. Warunki ich realizacji i odpłatności ustala Dyrektor z zainteresowanymi rodzicami.
h) prowadzi pracę opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczną w oparciu o pełną znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie ze współczesną wiedzą pedagogiczną.
i) wychowanie, nauczanie i opieka w zakresie podstawy programowej jest bezpłatne, a czas zajęć wychowawczo-dydaktycznych przeznaczonych na realizacje podstawy programowej nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.
j) umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
k) zapewnia naukę j. angielskiego w systemie 50/50
4. Wymienione powyżej zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
a) poznawanie i rozumienie świata i siebie;
b) nabywanie umiejętności poprzez działanie;
c) odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie;
d) budowanie systemu wartości
4 . Zadania, o których mowa w pkt. 3, są realizowane we współpracy z:
a) rodzicami,
b) nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,
c) poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi,
d) innymi przedszkolami i szkołami
e) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
§ 8
1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, w szczególności poprzez:
a) Opiekę nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu sprawują nauczyciele, którym powierzono oddział.
b) Przedszkole przyjmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu oddania dziecka przez rodziców (opiekunów) pod opieką nauczyciela,
c) Dziecko może być odbierane z przedszkola przez rodziców lub opiekunów prawnych lub osoby upoważnione przez rodziców lub opiekunów, zgłoszone w dokumentach przedszkola.
d) Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
e) Nauczyciel przed przystąpieniem do pracy sprawdza miejsce pracy pod względem bezpieczeństwa. W przypadku stwierdzenia zagrożenia, powiadamia dyrektora oraz zabezpiecza teren przed dziećmi.
f) Sprzęty, zabawki, meble posiadają wymagane atesty, certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
g) Opiekę nad dziećmi podczas zajęć poza terenem przedszkola, w trakcie wycieczek organizowanych przez Przedszkole, sprawują nauczyciele, których opiece powierzono oddział uczestniczący w zajęciach oraz – w razie potrzeby – za zgodą dyrektora inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.
h) Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez przedszkole określają odrębne przepisy,
i) Przedszkole stosuje w swych działaniach obowiązujące przepisy BHP i ppoż.
§ 9
1. Organizacja działalności innowacyjnej i eksperymentalnej jest prowadzona wg rozporządzenia MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r ( z późn. zmianami)w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki
2. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągniecie dojrzałości szkolnej.
ORGANY PRZEDSZKOLA
§ 10
1. Organami przedszkola są:
a) Dyrektor przedszkola
b) Rada Pedagogiczna
c) Rada Rodziców
§ 11
1. Przedszkolem kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 12
1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny, wykonując w szczególności następujące zadania:
a) planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy przedszkola, w tym badanie osiągnięć edukacyjnych dzieci;
b) ocenia stan i warunki oraz efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej przedszkola.
3. Dyrektor wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy:
a) Prowadzi hospitację zajęć dydaktycznych w tym hospitacje diagnozujące oraz bieżącą kontrolę pracy nauczycieli.
b) Dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami.
c) Gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.
4. Udziela pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
5. Inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych, organizacyjnych.
6. Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
7. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
8. Systematycznie zapoznaje nauczycieli z obowiązującymi przepisami prawa
oświatowego oraz omawia tryb i formę ich realizacji,
9. Wydaje zarządzenia wewnętrzne w ramach obowiązujących przepisów
10. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę,
11. Informuje w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły podstawowej, w
obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego
12. Dyrektor przedszkola może w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadkach określonych w statucie
§ 13
1. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz środowiskiem lokalnym.
2. Dyrektor realizuje zarządzenia organu prowadzącego przedszkole.
3. Umożliwia współdziałanie współpracę organów przedszkola.
§ 14
1. Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
2. Dyrektor wykonuje zadania wynikające z przepisów szczególnych m.in.:
a) Organizuje pracę kancelarii, odpowiada za dokumentację placówki;
b) Sporządza arkusz organizacyjny przedszkola.
c) Wraz z nauczycielami opracowuje Program Rozwoju Przedszkola.
§ 15
1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, decyduje o sprawach:
a) Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
b) Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;
c) Występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
2. Dyrektor stwarza w przedszkolu atmosferę akceptacji, współpracy i wzajemnej życzliwości.
3. Realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny.
4. Rozpatruje wnioski, skargi i zażalenia zgodnie z wewnętrznym regulaminem.
5. Powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie którego dziecko mieszka o spełnianiu przez
dziecko obowiązku odbywania rocznego przygotowania oraz o zmianach w tym zakresie.
§ 16
Rada pedagogiczna:
1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola;
2. 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola;
3. 3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu.
2. 4. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
a. zatwierdzanie planów pracy przedszkola;
b. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu;
c. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
d. uchwalenie statutu przedszkola;
e. uchwalenie regulaminu pracy rady pedagogicznej;
f. podejmowanie uchwał w sprawach skreśleń z listy dzieci przyjętych do przedszkola,
g. wybór spośród swoich członków przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a. organizację pracy przedszkola w tym tygodniowy rozkład zajęć, przydział nauczycieli i dzieci do poszczególnych oddziałów;
b. projekt planu finansowego przedszkola;
c. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień;
d. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego;
e. programy wychowania przedszkolnego zaproponowane przez nauczycieli.
4. 5.Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian.
5. 6.Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub wicedyrektora.
6. 7.Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
7. 8.Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
8. 9.Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
9. 10.Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
10. 11.Spośród członków rady pedagogicznej organ prowadzący wyznacza nauczyciela, który zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności.
§ 17
Rada Rodziców:
1. Jest społecznie działającym organem na rzecz przedszkola,
2. Współdziała z nauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole,
3. Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy
przedszkola i zaspakajania potrzeb dzieci,
4. W celu wspierania działań statutowych przedszkola Rada Rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł,
5. Wyboru członków do Rady Rodziców dokonuje się na pierwszym zebraniu na zasadzie dobrowolnych zgłoszeń
6. Rada Rodziców tworzy i uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera
przewodniczącego.
7. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze statutem
przedszkola,
8. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin uchwalony i realizowany przez radę rodziców.
Zakres działania rady rodziców:
1. uchwalanie regulaminu rady rodziców,
2. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora,
3. opiniowanie planów pracy przedszkola, projektów innowacyjnych i eksperymentów
pedagogicznych oraz istotnych dla przedszkola spraw,
4. opiniowanie wyborów przedszkolnych programów wychowania oraz zestawów
podręczników,
Każdy z wymienionych organów działa w ramach posiadanych kompetencji i regulaminów
tak, aby przede wszystkim:
a) gwarantowały każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania
decyzji,
b) zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola, planowanych i
podejmowanych działań lub decyzji.
1. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
2. Może występować z wnioskiem do dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela.
3. Na wniosek dyrektora Rada Rodziców opiniuje pracę nauczyciela za okres stażu w celu ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego.
§ 18
1. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców (opiekunów prawnych) oraz innych źródeł.
2. Zasady wydatkowania funduszy Komitetu Rodzicielskiego określa regulamin jego działalności.
§ 19
1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenia jakości pracy przedszkola.
2. Organy przedszkola zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez:
a) Organizowanie wspólnych posiedzeń
b) Wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania
c) Planowanie i podejmowanie wspólnych działań.
§ 20
1. Organy przedszkola podejmują decyzje i działania w ramach swoich kompetencji.
2. Nieporozumienia i spory pomiędzy nauczycielami a Radą Rodziców rozstrzyga dyrektor poprzez:
a) wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron
b) podejmowanie próby wyjaśnienia istoty nieporozumień
c) mediacje
d) umożliwienie stronom spotkania na neutralnym gruncie
3. W sprawach nierozstrzygniętych przez dyrektora strony mogą zwracać się, w zależności od przedmiotu sporu, do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.
§ 21
1. W sprawach spornych pomiędzy dyrektorem przedszkola a organami przedszkola, strony mogą zwracać się, w zależności od przedmiotu sprawy, do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
2. Rozstrzygniecie organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne i nieodwołalne.
ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA
§ 22
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 rok.
§ 23
1. Przedszkole jest dwuoddziałowe i funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej, ustalonej przez organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem placówki.
2. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25 osób.
§ 24
1. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego zatwierdzonych przez dyrektora.
3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności rytmiki, nauki religii, zajęć kompensacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
o z dziećmi w wieku 3-4lat - około 15 minut.
o z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.
§ 25
1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
§ 26
1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola.
2. Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza organ prowadzący.
§ 27
1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora, z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
2. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 5 godzin w czasie codziennej pracy przedszkola, przy czym:
a) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się
swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela,
b) co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci . czasu) dzieci spędzają w
ogrodzie przedszkolnym, w parku itp. ( organizowane są tam gry i zabawy ruchowe,
zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze itd.)
c) najwyżej 1/5 czasu zajmują rożnego typu zajęcia dydaktyczne realizowane wg
wybranego programu wychowania przedszkolnego,
d) pozostały czas 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
3. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godz. od 7.30 do 12.30.
4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę, ustala szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
§ 28
1. Na terenie przedszkola organizowana jest nauka religii na życzenie rodziców.
1. 2. Przedszkole organizuje lekcje religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu wychowanków z danej grupy przedszkolnej. Dla mniejszej liczby wychowanków lekcje religii organizuje się w grupie między oddziałowej.
2. 3. Jeżeli w przedszkolu na naukę religii danego wyznania lub wyznań wspólnie nauczających zgłosi się mniej niż siedmiu wychowanków organ prowadzący przedszkole w porozumieniu w właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym organizuje naukę religii w grupie między przedszkolnej lub w poza przedszkolnym punkcie
katechetycznym.
3. 4. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych.
4. 5. Nauka religii w przedszkolu publicznym dla dzieci 4 , 5 i 6-letnich odbywa się 2 razy w tygodniu w wymiarze po 30 minut.
5. 6. Dzieci, które nie uczęszczają na lekcje religii mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
ZASADY ODPŁATNOŚCI
1. Pobiera się opłatę za jedna godzinę pobytu dziecka w przedszkolu na podstawie Uchwały Rady Gminy Dydnia, z uwzględnieniem prawa dziecka do bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Opłaty te nie podlegają zwrotowi, za okres nieobecności dziecka w przedszkolu.
§ 29
1. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków.
2. Koszty wyżywienia dziecka w przedszkolu ("wsad do garnka"), w pełni pokrywają rodzice (opiekunowie prawni).
3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu dłużej niż dwa dni, od trzeciego dnia nieobecności rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystane posiłki, w następnym miesiącu.
§ 30
1.Wszystkie zmiany i regulacje dotyczące opłat za przedszkole podejmowane są w formie Uchwały Rady Gminy Dydnia.
NAUCZYCIELE I PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
§ 31
1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele i pracownicy obsługi.
2. W przedszkolu funkcjonuje kuchnia, która przygotowuje posiłki dla przedszkolaków i
dzieci szkolne z terenu Gminy Dydnia.
3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.
4. Liczbę pracowników ustala organ prowadzący placówkę w zależności od stopnia organizacyjnego i potrzeb placówki.
5. Dyrektor przedszkola powierza oddział opiece jednemu lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału.
6. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel opiekuje się danymi dziećmi przez cały okres uczęszczania ich do przedszkola.
§ 32
1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece wychowanków.
2. Współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania m.in. :
a) informuje rodziców (opiekunów prawnych) o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy,
b) udziela rodzicom (opiekunom prawnym) rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka,
c) ustala z rodzicami (opiekunami prawnymi) wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie - w szczególności z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dzieci zdolne, z dysharmonia rozwojową)
d) udostępnia rodzicom (opiekunom prawnym) wytwory działalności dzieci (prace plastyczne, ćwiczenia w książkach itp.).
3. Planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną zgodnie z obowiązującą podstawa programową i dopuszczonymi przez dyrektora na wniosek nauczycieli programami wychowania przedszkolnego, m.in.:
a) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań,
b) dąży do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju: społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej,
c) wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej,
d) stosuje zasadę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka,
e) stosuje nowoczesne, aktywizujące metody pracy,
f) tworzy warunki wspomagające rozwój kompetencji językowych,
4. Prowadzi diagnozę i obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, zakończonych analizą i oceną gotowości
dziecka do podjęcia nauki w szkole
a) prowadzi i dokumentuje pracę wyrównawczo -kompensacyjną w oparciu o zestaw zabaw, ćwiczeń i zadań stymulujących rozwój poszczególnych funkcji, dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka oraz stosując zasadę stopniowania trudności,
5. Opracowuje „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” dla rodziców.
6. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego.
a) Procedurę wdrożenia opracowanego programu określają szczegółowe przepisy.
7. Systematycznie podnosi swa wiedzę i umiejętności poprzez , m.in.:
a) zdobywanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w przedszkolu,
b) udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego,
c) aktywny udział w WDN-ie ,
d) samokształcenie,
e) pomoc merytoryczną ze strony dyrektora, nauczyciela metodyka i innych specjalistów,
f) wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami.
§ 33
1. Dyrektor i nauczyciele współpracują z rodzicami(opiekunami prawnymi), w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci, ujednolicenia procesu dydaktyczno- wychowawczego oraz podwyższenia poziomu pracy przedszkola, w szczególności organizują:
a) zebrania ogólne rodziców (opiekunów prawnych) - w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku,
b) konsultacje i rozmowy indywidualne,
c) kącik dla rodziców,
d) imprezy otwarte.
2. Dyrektor i nauczyciele zasięgają opinii rodziców (opiekunów prawnych) w różnych sprawach dotyczących pracy przedszkola.
§ 34
1. Pracownicy przedszkola są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nie
ujawniania danych stanowiących dobra osobiste dzieci i ich rodziców (opiekunów prawnych).
PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI
§ 35
1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu oraz wszystkich zajęć organizowanych poza przedszkolem;
o zapewnia stałą opiekę podczas pobytu dziecka w przedszkolu oraz zajęć organizowanych poza terenem przedszkola,
o uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny,
o stwarza atmosferę akceptacji,
o zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
§ 36
1. Przedszkole zapewnia dzieciom właściwie zorganizowany proces wychowawczo -dydaktyczny.
2. Dziecko ma prawo do:
o podmiotowego i życzliwego traktowania;
o spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
o akceptacji takim jakie jest;
o własnego tempa rozwoju;
o kontaktów i aktywnej dyskusji z rówieśnikami i dorosłymi;
o zabawy i wyboru towarzysza zabaw;
o snu i wypoczynku, jeżeli jest zmęczone,;
o jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione przy równoczesnym prawie do nauki regulowania własnych potrzeb zgodnie z obowiązującymi zasadami;
o zdrowego i smacznego jedzenia.
§ 37
1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
o szanowania wytworów innych dzieci,
o podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego,
o przestrzegania zasad higieny osobistej.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA
§ 38
1. Dziecko w wieku 5 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowania przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.
2. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.
3. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, są zobowiązani do zgłoszenia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.
§ 39
1. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci do przedszkola na zasadach powszechnej dostępności.
2. Informacja o zapisach dzieci do przedszkola ogłaszana jest w formie:
o oferty umieszczanej w widocznym miejscu w przedszkolu,
o planszy umieszczonych na publicznych tablicach ogłoszeń,
o pisemnej informacji kierowanej na ręce rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola,
o notki informacyjnej na stronie internetowej
1. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest karta zgłoszenia przedłożona w kancelarii przedszkola w terminie od 15 marca do 30 marca danego roku.
2. Lista przyjęcia dzieci wywieszona jest do 15 kwietnia danego roku.
§ 40
1. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną, która ustala szczegółowe kryteria przyjęć dzieci do przedszkola z uwzględnieniem pierwszeństwa:
o dzieci 5-letnich,
o dzieci niepełnosprawnych
o dzieci matek i ojców (opiekunów prawnych) samotnie wychowujących dzieci,
o dzieci matek i ojców (opiekunów prawnych) , wobec których orzeczono
stopień niepełnosprawności,
o dziecko ma niepełnosprawne rodzeństwo
o dzieci z rodzin wielodzietnych
o dzieci z rodzin zastępczych,
o dzieci już uczęszczające do danego przedszkola,
o dzieci rodziców (opiekunów prawnych) pracujących.
2. W wypadku dużej ilości kart zgłoszeniowych dziecka do przedszkola komisja może ustalić dodatkowe kryteria.
3. Komisja rekrutacyjna prowadzi stosowna dokumentacje swojej działalności.
§ 41
1. W miarę wolnych miejsc do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci sukcesywnie w ciągu całego roku.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 42
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.
1. Przedszkole używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Przedszkole posiada logo przedszkola: lokomotywa z dwoma wagonikami z dziećmi, na których widnieje flaga polska i angielska, nad pociągiem znajduje się nazwa przedszkola.
3. Przedszkole posiada adres internetowy: www.przedszkoledydnia.przedszkolowo.pl
4. Dyrektor przedszkola zarządza powierzonym mieniem na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Dydnia.
1. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
§ 43
1. 1. Dyrektor przedszkola opracowuje ujednolicony tekst statutu po każdej nowelizacji.
2. 2. Z chwilą wejścia w życie niniejszego statutu traci moc dotychczasowy statut z dnia 29 kwietnia 2009r.
4. 3. Niniejszy statut jest drugim tekstem jednolitym.
5. 4. Statut wchodzi w życie z dniem 1 wrzesień 2014roku.
Przedszkolowo.pl logo